بسته ابزار کاکتوس


Untitled-1

بسته ابزار کاکتوس شامل تمامی وسایل مورد نیاز جهت رسیدگی و تکثیر و پیوند و نگهداری کاکتوسها می باشد
ابزار و لوازمی مانند بیلچه و چنگک با سایز مناسب – پنس جهت در امان بودن از تیغ های کاکتوس و استفاده در مواردی که بدلیل ظرافت کار با دست امکانپذیر نمی باشد – دستکش باغبانی با سایز مناسب – لیبل یا نشانه برای مشخصات کاکتوسها – کش جهت انجام عملیات پیوند و کیف کاربردی مناسب جهت نگهداری وسایل
بسته ابزار کاکتوس

بسته ابزار کاکتوس